Výsledky vyhledávání

Návrh na vklad a jeho proces na katastri.

od Marián Drinka dňa 19. apríla 2021
Komentáre:0

Ak prevádzate nehnuteľnosť na nového vlastníka musíte mať vyhotovenú kúpnu zmluvu, ktorú v dvoch origináloch prinesiete na kataster spolu s návrhom na vklad a čakáte na zápis. Tento zápis nového vlastníka sa volá VKLAD.

Zmluvy spolu s návrhom na vklad predložíte katastru na podateľni. Pracovník na katastri návrh na vklad opečiatkuje a vyznačí dátum a presný čas doručenia. Taktiež je možné podať návrh na vklad elektronicky a podania sa prijímajú podľa vyhlášky č. 542/2002 Z.z. Presný čas doručenia slúži na zoradenie zápisov a je rozhodujúci najmä ak sa týka tej istej nehnuteľnosti.

Následne začne proces, ktorý sa nazýva KONANIE O NÁVRHU NA VKLAD. Zúčastňuje sa ho viacero pracovníkov okresného úradu. Váš návrh zaeviduje pracovník na podateľni a počítačový program mu pridelí číslo konania.

Na liste vlastníctva bude následne vyznačená plomba. Vyznačenie plomby by malo byť najneskôr nasledujúci deň po vami doručenom návrhu na vklad. Plomba nám dáva informáciu, že na danej nehnuteľnosti prebieha vkladové konanie a údaje v katastri sa budú v blízkej dobe meniť.  V tomto čase bude o vklade rozhodovať  vkladár. Je to pracovník okresného úradu ktorému sa pridelí vaša zmluva a celý spis obsahujúci všetky potrebné dokumenty súvisiace s konaním. Vkladár posudzuje vašu zmluvu z právneho hľadiska, preveruje prevodcu či môže nakladať s nehnuteľnosťou a tiež sa na okresnom úrade posudzuje návrh na vklad spolu so všetkými prílohami. Môže sa stať, že v spise je chyba, ak sa taký nedostatok objaví, konanie bude prerušené.  

Po preskúmaní všetkých skutočností okresný úrad vydá ROZHODNUTIE O NÁVRHU NA VKLAD. Buď rozhodnutie o povolení vkladu, rozhodnutie o zamietnutí vkladu, alebo rozhodnutie o zastavení konania.  Aby bol vklad povolený, musia byť splnené zákonné podmienky. Na základe rozhodnutia o povolení vkladu vykoná zapisovateľka (pracovníčka okresného úradu) VKLAD, čiže zapíše nového vlastníka do listu vlastníctva.

Všetkým účastníkom konania sa doručia rozhodnutia o návrhu vkladu a ak proti rozhodnutiu nepodá nikto odvolanie, spis sa dá do archívu na katastrálnom odbore okresného úradu.  

Počas celého tohto procesu od podania návrhu na vklad až po rozhodnutie sa môžete kedykoľvek informovať na stav vašej žiadosti buď osobne na katastrálnom odbore okresného úradu, alebo telefonicky.

Zdieľať

Porovnat